Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

NACIONALNI PARK "UNA" D.O.O. BIHAĆ

 

 

I

 

 

Za predsjednika i članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni Park "Una" d.o.o. Bihać imenuju se:

1.     Željka Marković - Sekulić, predsjednik,

2.     Amir Dedić, član,

3.     Amira Demirović, član.

 

 

II

 

 

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni Park "Una" d.o.o. Bihać imenuju se na period od četiri (4) godine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1575/2019

23. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.