Na osnovu člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općina Ilidža putem Pravobranilaštva Općine Ilidža, broj U-53/19 od 31.10.2019. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 204. sjednici, održanoj dana 23.12.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, broj: 05-31-5687/17-2 od 07,05.2019. godine, i to na parcelama prema zemljišnoknjižnom stanju:

- k.č. br. 343/19, u površini od 234 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 343/7, upisane u zk. ul. br. 9308 k.o. Donji Butmir,

- k.č. br. 343/20, u površini od 353 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 343/11, upisane u zk. ul. br. 8692 k.o. Donji Butmir,

odnosno, prema katastarskom stanju:

- k.č. br. 1426/6, površine 234 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 1426/4 k.o. Osijek,    - k.č. br. 1426/7, površine 78 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 1426/4 k.o. Osijek,

- k.č. br. 1430/2, površine 13 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 1430 k.o. Osijek,

- k.č. br. 1432/2, površine 5 rn2, nastala cijepanjem k.č. br. 1432 k.o. Osijek,

- k.č. br. 1433/2. površine 185 m2, nastala cijepanjem k.č. br 1433 k.o. Osijek,

- k.č. br. 1434/2, površine 72 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 1434 k.o. Osijek,

sve parcele u vlasništvu "AFA-RAC1NG" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1, a na kojima su upisane hipoteke i založna prava u korist "Privredne banke Sarajevo" d.d. Sarajevo i "Raiffeisen bank" d.d Sarajevo, kao i rješenja o izvršenju tražilaca izvršenja - "Union Banke" d.d. Sarajevo, "Privredne banke Sarajevo" d.d. Sarajevo, Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured u Sarajevu i "MAGNA OIL" d.o.o. Sarajevo.

2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1040/2019

23. decembra/prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.