Na temelju lanka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA

PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE PRAVILNIKA O

UPRAVLJANJU OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I

ELEKTRONSKIH PROIZVODA

 

 

I

 

 

Imenuje se Koordinacione tijelo za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", br. 87/12, 107/14, 79/16, 8/16 i 12/18), (u daljem tekstu Koordinacione tijelo) u sastavu:

1)     Elma Hadžić Ramić, predsjedateljica, ispred Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH,

2)     Zlatko Glavinić, član, ispred Federalne uprave za inspekcijske poslove,

3)     Azra Bašić, član, ispred Federalnog ministarstva okoliša i turizma,

4)     Elma Babić Džihanić, član, ispred "Zeos" eko-sistem d.o.o. Sarajevo, ovlašteni operater sustava upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda,

5)     Erkin Međedović, član, ispred "Kim Tec Eko", d.o.o. Vitez, ovlašteni operater sustava upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

 

 

II

 

 

Članovi Koordinacionog tijela se imenuju na razdoblje od četiri godine.

 

 

III

 

 

Za rad i angažiranje na navedenim poslovima članovi Koordinacionog tijela imaju pravo na novčanu naknadu koju će osigurati Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1554/2019

23. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.