Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 201. sjednici, održanoj 28.11.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU INTERRESORNOG I INTERSEKTORSKOG POVJERENSTVA

 

 

I

 

 

Imenuje se Interresorao i intersektorsko povjerenstvo u sljedećem sastavu:

1.     Dobrica Jonjić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike;

2.     Belzada Bračković, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike;

3.     Aida Stambolić-Grošo, Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata;

4.     Hidajet Halilović, Federalno ministarstvo pravde

 

 

II

 

 

Zadatak Povjerenstva je da utvrdi stvarno i činjenično stanje u pokrenutim parničnim postupcima pred Općinskim sudom radi utvrđenja, otklanjanja diskriminacije i isplate, da pronađe i predloži najbolje rješenje za prevazilaženje nastale pravne situacije i o tome informira Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Rok za okončanje navedenih aktivnosti je 90 dana od dana stupanja na snagu predloženog Zaključka iz Informacije Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, broj 06-35/11-2983/19 BB D od 19.11.2019. godine.

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1515/2019

28. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.