Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 7. stavak (2) točka 1. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU FEDERALNOG POVJERENSTVA

ZA PROCJENU ŠTETE

1. U Federalno povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća, na razdoblje od četiri godine, imenuju se:

- dipl. ing. građ. Almir Kočo - predsjednik,

- dipl. pravnik Hasan Ganibegović - član,

- dr. sc. Stipo Buljan dipl. ing. stroj. - član,

- dipl. ing. geologije Nedžad Pašalić - član,

- dipl. ing. grad. Samir Serdarević - član,

- dipl. ing. hem. Šejla Fako - član,

- dipl. ekonomista Damir Morić - član.

Za sekretara Povjerenstva određuje se Dalila Efendić.

2.     Zadaci Povjerenstva iz točke (1) ovog rješenja utvrđeni su Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14).

3.      Federalna uprava civilne zaštite obezbijedit će odgovarajuća materijalno - tehnička sredstva, kao i prostor gdje će Povjerenstvo obavljati poslove iz svoje nadležnosti.

4.     Predsjedniku, članovima Povjerenstva i sekretaru pripada naknada za rad u Povjerenstvu sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), a isplaćivat će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

5.     Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1419/2019

05. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.