Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 200. sjednici, održanoj 22.11.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU RADNE

GRUPE ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA SMJEŠTAJA

FEDERALNIH INSTITUCIJA U MOSTARU

 

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Radne grupe za pripremu prijedloga smještaja federalnih institucija u Mostaru ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/19) u tački I u alineji 1. riječi: "Hasan Ganibegović" zamjenjuju se riječima: "Sead Lisak".

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1356/2019

22. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.