Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 171. sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU ZAJEDNIČKOG INTERRESORNOG

RADNOG TIJELA

 

 

I

 

 

Imenuje se zajedničko Interresorno radno tijelo predstavnika Federalnog ministarstva finansija i predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u sastavu:

1.     Dobrica Jonjić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

2.     Belzada Bračković, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

3.     Nermin Sahinović, Federalno ministarstvo finansija.

 

 

II

 

 

Zadatak zajedničkog Interresornog radnog tijela je da pronađe adekvatno rješenje po pitanju postojeće kolizije važećih odredaba o obavezi plaćanja poreza na dobit privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i Zakon o porezu na dobit, u pogledu ove odredbe, su u nesaglasnosti.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 116/2019

07. februara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.