Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s zahtjevom Saveza Udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji Bosne i Hercegovine broj 111/2019 od 29.07.2019. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 199. sjednici, održanoj 13.11.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU JEDNOG ČLANA UPRAVNOG

ODOBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO

I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

I

 

 

Omer Omerefendić, član Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, imenovan Rješenjem o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 726/2018 od 0,1.06.2018. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/18), razrješava se dužnosti, zbog ostavke na funkciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, odnosno na lični zahtjev.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH". v hroi infi/'Jmo.

 

 

V broj 1336/2019

13. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.