Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 200. sjednici, održanoj 22.11.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOORDINACIJSKOG ODBORA ZA

PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE GENDER AKCIJSKOG.

PLANA 2019 - 2022. U FEDERACIJI BOSNE I

HERCEGOVINE

 

 

I

(Predmet)

 

 

Imenuje se Koordinacijski odbor za praćenje implementa­cije Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine 2019 - 2022. u Federaciji Bosne i Hercegovine (u nastavku teksta Koordinacijski odbor).

 

 

II

(Sastav)

 

 

1)     Koordinacioni odbor čine delegirani predstavnici'resornih organa uprave u sastavu:

a)     Ana Vuković, Gender Centar Federacije BiH - predsjedavajuća

b)     Emira Dizdarević, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - članica,

c)     Nadija Bandić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke - članica,

d)     Adisa Mehić,  Federalno ministarstvo zdravstva - članica,

e)     Dijana Simanović, Federalni zavod za statistiku - članica,

f)      Sandra Redžepagić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - članica,

g)     Gordana Krčum, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta - članica.

Ukoliko imenovani predstavnik jednog od organa uprave nabrojanih u stavku 1) ove tačke nije u mogućnosti da obavlja poslove u Koordinacionom odboru, organ uprave je dužan Gender Centar Federacije BiH dostaviti prijedlog za imenovanje novog predstavnika.

2)     Po potrebi, Koordinacijski odbor može pozvati druge organe uprave, stručna tijela, institucije da učestvuju u radu bez prava glasa u procesu odlučivanja.

 

 

III

(Rukovođenje)

 

 

1)     Koordinacijskim odborom rukovodi predsjedavajuća, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje je član/ica kojeg odredi predsjedavajuća.

2)     Predsjedavajuća koordinira, organizuje i usmjerava aktivnosti Koordinacijskog odbora, inicira i organizuje sastanake, te planira i predlaže aktivnosti Koordinacijskog odbora.

 

 

IV

(Poslovnik o radu)

 

 

Koordinacijski odbor donosi Poslovnik o radu na prvom radnom sastanku kojim se regulira način odlučivanja, prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za rad Koordinacijskog odbora.

 

 

V

(Zadaci Koordinacionog odbora)

 

 

1)     Za potrebe praćenja implementacije Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine 2019 - 2022. u Federaciji Bosne i Hercegovine Koordinacijski odbor je dužan da:

a)     koordinira izradu i putem Gender Centra, u roku od 3 mjeseca od donošenja ovog rješenja dostavi Vladi FBiH prijedlog Objedinjenog   operativnog plana Federacije Bosne i Hercegovine za implementaciju GAP BiH;

b)     izrađuje i usvaja metodologiju za izradu završnog izvještaja u provedbi Objedinjenog operativnog plana Federacije Bosne i Hercegovine.

2)     Članovi i članice Koordinacijskog odbora imaju sljedeće zadatke:

a)     učešće u izradi i usvajanje godišnjih operativnih planova za svaku godinu provođenja GAP-a za instituciju iz koje su imenovani;

b)     učešće u izradi i usvajanju metodologije za izradu godišnjih i završnog izvješća o provođenju GAP-a u Federaciji BiH;

c)     usmjeravanje federalnih organa uprave, upravnih organizacija i institucija iz kojih su imenovane u procesu izrade, provođenja i praćenje Objedinjenog operativnog plana Federacije Bosne i Hercegovine za implementaciju GAP BiH;

d)     prikupljanje, dostavljanje i razmjena neophodnih informacija za izradu i praćenje implementacije Objedinjenog operativnog plana Federacije Bosne i Hercegovine;

e)     učestvovanje u edukacijama koje Gender Centar Federacije BiH osigura u fazi realizacije Objedinjenog operativnog plana Federacije Bosne i Hercegovine;

f)      izvršenje ostalih zadataka koji se ukazu neophodnim u toku pripreme dokumenta i prijedloga izvješća koji se dostavlja Vladi Federacije BiH;

g)     učestvovanje na radnim sastancima Koordinacijskog odbora.

 

 

VI

(Izvješće)

 

 

1)     Godišnje izvješće o provođenju GAP BiH za Federaciju BiH, Koordinacijski odbor će putem Gender Centra Federacije BiH podnositi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, najkasnije do 30. siječnja naredne godine za prethodnu godinu.

2)     Predsjedavajuća Koordinacijskog odbora kvartalno izvještava Upravni odbor za koordinaciju i praćenje provođenja GAP BiH.

 

 

VII

(Obveza pružanja informacija)

 

 

Imenovani članovi/ce Koordinacijskog odbora imaju pravo i obvezu da unutar organa uprave koji ih je imenovao prikupljaju relevantne informacije s ciljem realizacije zadataka definiranih u točki V ovog rješenja. Svi organi uprave koji su delegirali člana Koordinacijskog odbora dužni su na zahtjev Koordinacijskog odbora ustupati tražene informacije potrebne za ispunjenje zadataka iz točke V ovog rješenja.

 

 

VIII

(Stupanje na snagu)

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1333/2019

22. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.