Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 200. sjednici, održanoj 22.11.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOORDINACIONOG ODBORA ZA

PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE GENDER AKCIONOG

PLANA 2019 - 2022. U FEDERACIJI BOSNE I

HERCEGOVINE

 

 

I

(Predmet)

 

 

Imenuje se Koordinacioni odbor za praćenje implementa­cije Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine 2019 - 2022. u Federaciji Bosne i Hercegovine (u nastavku teksta Koordinacioni odbor).

 

 

II

(Sastav)

 

 

1)     Koordinacioni odbor čine delegirani predstavnici resornih organa uprave u sastavu:

a)     Ana Vuković, Gender Centar Federacije BiH - predsjedavajuća

b)     Emira Dizdarević, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - članica,

c)     Nadija Bandić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke - članica,

d)     Adisa  Mehić, Federalno ministarstvo zdravstva - članica,

e)     Dijana Simanović, Federalni zavod za statistiku - članica,

f)     Sandra  Redžepagić,  Federalno ministarstvo poljo­privrede, vodoprivrede i šumarstva - članica,

g)     Gordana Krčum, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta - članica.

Ukoliko imenovani predstavnik jednog od organa uprave nabrojanih u stavu (1) ove tačke nije u mogućnosti da obavlja poslove u Koordinacionom odboru, organ uprave je dužan Gender Centar Federacije BiH dostaviti prijedlog za imenovanje novog predstavnika.

2)     Po potrebi, Koordinacioni odbor može pozvati druge organe uprave, stručna tijela, institucije da učestvuju u radu bez prava glasa u procesu  odlučivanja, o čemu odlučuje predsjedavajuća.

 

 

III

(Rukovođenje)

 

 

1)     Koordinacionim odborom rukovodi predsjedavajuća, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje je član/ica kojeg odredi predsjedavajuća.

2)     Predsjedavajuća koordinira, organizuje i usmjerava aktivnosti Koordinacionog odbora, inicira i organizuje sastanake, te planira i predlaže aktivnosti Koordinacionog odbora.

 

 

IV

(Poslovnik o radu)

 

 

Koordinacioni odbor donosi Poslovnik o radu na prvom radnom sastanku kojim se regulira način odlučivanja, prava i obaveze, kao i druga pitanja od značaja za rad Koordinacionog odbora.

 

 

V

(Zadaci Koordinacionog odbora)

 

 

1)     Za potrebe praćenja implementacije Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine 2019 - 2022. u Federaciji Bosne i Hercegovine Koordinacioni odbor je dužan da:

a)     koordinira izradu i, putem Gender Centra, u roku od 3 mjeseca od donošenja ovog rješenja dostavi Vladi FBiH prijedlog Objedinjenog   operativnog plana Federacije Bosne i Hercegovine za implementaciju GAP BiH;

b)     izrađuje i usvaja metodologiju za izradu završnog izvještaja u provedbi Objedinjenog operativnog plana Federacije Bosne i Hercegovine.

2)     Članovi i članice Koordinacionog odbora imaju sljedeće zadatke:

a)     učešće u izradi i usvajanje godišnjih operativnih planova za svaku godinu provođenja GAP-a za instituciju iz koje su imenovani;

b)     učešće u izradi i usvajanju metodologije za izradu godišnjih i završnog izvještaja o provođenja GAP-a u, Federaciji BiH;

c)     usmjeravanje federalnih organa uprave, upravnih organizacija i institucija iz kojih su imenovane u procesu izrade, provođenja i praćenje Objedinjenog operativnog plana Federacije Bosne i Hercegovine;

d)     prikupljanje, dostavljanje i razmjena neophodnih informacije koje su neophodne za izradi i praćenje implementacije Objedinjenog operativnog plana Federacije Bosne i Hercegovine;

e)     učestvovanje u edukacijama koje Gender Centar Federacije BiH osigura u fazi realizacije objedinjenog operativnog plana Federacije Bosne i Hercegovine;

f)      izvršenje ostalih zadataka koji se ukazu neophodnim u toku pripreme dokumenta i prijedloga izvještaja koji se dostavlja Vladi Federacije BiH;

g)     učestvovanje na radnim sastancima Koordinacionog odbora.

 

 

VI

(Izvještaj)

 

 

1)     Godišnji izvještaj o provođenju GAP BiH za Federaciju BiH, Koordinacioni odbor će putem Gender Centra Fede­racije BiH podnositi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, najkasnije do 30. januara naredne godine za prethodnu godinu.

2)     Predsjedavajuća Koordinacionog odbora kvartalno izvještava Upravni odbor za koordinaciju i praćenje provođenja GAP BiH.

 

 

VII

(Obaveza pružanja informacija)

 

 

Imenovani članovi/ce Koordinacionog odbora imaju pravo i obavezu da unutar organa uprave koji ih je imenovao prikupljaju relevantne informacije s ciljem realizacije zadataka definiranih u tački V ovog rješenja. Svi organi uprave koji su delegirah člana Koordinacionog odbora dužni su na zahtjev Koordinacionog odbora ustupati tražene informacije potrebne za ispunjenje zadataka iz tačke V ovog rješenja.

 

 

 

VIII

(Stupanje na snagu)

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim" novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1333/2019

22. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.