Na osnovu člana 123. stav (3) Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11), u skladu sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 198. sjednici, održanoj 07.11.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRODUŽENJU IMENOVANJA DIREKTORA

KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA POLUOTVORENOG

TIPA U BIHAĆU

 

 

I

 

 

Direktoru Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću, Edhamu Veladžiću, imenovanom Rješenjem V broj 1472/2015 ("Službene novine Federacije BiH", broj 86/15), kome 7.11.2019. godine ističe mandatni period od četiri godine, produžava se imenovanje na period do 60 dana.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1331/2019

07. novembra/studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.