Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10/25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-3572-10/18 od 24.09.2019. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Općinskog načelnika Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 199. sjednici, održanoj dana 13.11.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Općinskog načelnika Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, broj 03-31-2-2419/18 od 20.02.2019. godine, i to na parcelama:

- k.č. br. 566/10 zv. "podkućnica", u naravi oranica/njiva. I klase, u površini od 789 m2,

- k.č. br. 566/4 zv. "slatina", u naravi oranica/njiva I klase, u površini od 300 m2,

obje parcele upisane u pl 392 po starom premjeru, k.o. Golubina, na ime Prasko (Osman) Zijad sa dijelom posjeda 1/1, a stvarni - faktički vlasnik Prasko (Osman) Zijad sa dijelom 1/1.

2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Općinski načelnik Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene

nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-911/2019

13. studenoga/novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.