Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo -Podružnica Termoelektrana "Tuzla" Tuzla, broj 02-4-71-13226/2019 od 27.09.2019. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle, broj 07-31-31/12-17 od 27.05.2019. godine i Zaključkom o ispravci greške u rješenju, broj 07-31-31/12-17 od 17.06.2019. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 197. sjednici, održanoj 31.10.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle, broj 07-31-31/12-17 od 27.05.2019. godine i Zaključkom o ispravci greške u rješenju, broj 07-31-31/12-17 od 17.06.2019. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, i to na parcelama:

- k.č. br. 4630/2, zv. "Suvat", u naravi oranica/njiva VI klase, površine 4471 m2,

- k.č. br. 4632, zv. "Suvat", u naravi pašnjak III klase, površine 240 m2,

- k.č. br. 4634, zv "Suvat", u naravi voćnjak III klase, površine 2442 m2,

- k.č. br. 4635, zv "Odor", u naravi šuma II klase, površine 11612 m2,

- k.č. br. 4638, zv "Odor", u naravi šuma II klase, površine 660 m2,

- k.č. br. 4639, zv "Odor", u naravi pašnjak III klase, površine 4030 m2,

- k.č. br. 4640, zv "Odor", u naravi pašnjak III klase, površine 7120 m2,

stvarnih, vanknjižnih vlasnika i posjednika: Divković Marka sa dijelom 1/33, Divković Dragana sa dijelom 1/33, Divković Verice sa dijelom 1/99, Divković Tatjane sa dijelom 1/99, Divković Aleksandre sa dijelom 1/99, Iveljić Katice sa dijelom 1/11, Iveljić Predraga sa dijelom 1/22, Iveljić Dragane sa dijelom 1/22, Iveljić Lucije sa dijelom 1/44, Iveljić Milenka sa dijelom 1/44, Iveljić Blaške sa dijelom 1/44, Iveljić Milorada sa dijelom 1/44, Iveljić Vlade sa dijelom 1/33, Iveljić Ratka sa dijelom 1/33, Šikić Dragice sa dijelom 1/33, Iveljić Tomke sa dijelom 1/33, Iveljić Mladenka sa dijelom 1/33, Bommann Mladenke sa dijelom 1/33, Pavlović Ruže sa dijelom 1/11, Ivanović Mate sa dijelom 1/22, Majinović Jadranke sa dijelom 1/22, Divković Mare sa dijelom 1/11, Ostojić Mladenke sa dijelom 1/22, Tadić Mladena sa dijelom 1/22, Iveljić Zvonimira sa dijelom 1/22 i Iveljić Tomislava sa dijelom 1/22, sve upisane u posjedovni list br. 919 k.o. Tuzla I, kao posjed Iveljić (Pere) Manda rod. Kovačević sa dijelom 1/1, te upisane zk. ul. br. 730 k.o. Tuzla I, kao suvlasništvo: Iveljić (Tomo) Ivo sa dijelom 7/45, Iveljić (Tomo) Ilija sa dijelom 7/45, Iveljić (Blaško) Marijan sa dijelom 1/45, Iveljić (Blaško) Marija sa dijelom 1/45, Iveljić (Blaško) Dragan sa dijelom 1/45, Iveljić (Blaško) Danica sa dijelom 1/45, Iveljić (Blaško) Mara sa dijelom 1/45, Iveljić Manda žena Blaške sa dijelom 2/45, Mitrović rod. Iveljić (Stjepan) Mara sa dijelom 17/180, Galušić rod. Iveljić Nevenka sa dijelom 17/180, Iveljić (Pero) Joško sa dijelom 21/450, Iveljić (Pero) Tomo sa dijelom 21/450, Rajković (Pero) rod. Iveljić Zrinka sa dijelom 7/225, Kajjć (Šimo) Pejo sa dijelom 7/225, Iveljić (Stjepan) Ilija sa djjelom 18/180, i zk. ul. br. 4928 k.o. Tuzla I kao suvlasništvo: Iveljić (Tomo) Blaško sa dijelom 7/45, Iveljić (Tomo) Ivo sa dijelom 7/45, Iveljić (Tomo) Ilija sa dijelom 7/45, Iveljić (Tomo) Stjepan sa dijelom 17/45, Iveljić (Pero) Joško sa dijelom 21/450, Iveljić (Pero) Tomo sa dijelom 21/450, Rajković (Pero) rod. Iveljić Zrinka sa dijelom 7/225 i Kajić (Simo) Pejo sa dijelom 7/225.

2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-928/2019

31. listopada/oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.