Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od sirane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), Odluke o osnivanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/13), Vlada Federacije Bosne i

Hercegovine na 197. sjednici, održanoj 31.10.2019.  godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU

KOORDINACIONOG TIJELA ZA PRAĆENJE

IMPLEMENTACIJE PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU

AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM

 

 

I

 

 

Mijenja se tačka I. stav (5) Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom V broj 104/2018 od 25. januara 2018. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/18) i to: umjesto; Dunja Petrušić, član - Federalno ministarstvo okoliša i turizma, treba da stoji: Mirsad Ibrović, član -Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

 

 

II

 

 

Ostali segmenti Rješenja o imenovanju Koordinacinog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom V broj 104/2018 od 25. januara 2018. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/18) ostaju nepromijenjeni.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1261/2019

31. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.