Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 196. sjednici, održanoj 24.10.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA

PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE PROGRAMA UTROŠKA

SREDSTAVA "KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM

PREDUZEĆIMA - TRANSFER ZA IZGRADNJU

AUTOCESTA I BRZIH CESTA" UTVRĐENIH

BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA

2018. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

PROMETA I KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Odbora za praćenje implementacije Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/19) u tački I stav (1) pod rednim brojem 3. riječi: "Mia Glamuzina, "Federalno ministarstvo prometa i komunikacija," zamjenjuju se riječima: "Sanja Bazina Crnokić, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,".

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1220/2019

24. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.