Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 171. sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA ZA

KOORDINACIJU I PRAĆENJE PROVOĐENJA GENDER

AKCIONOG PLANA BOSNE I HERCEGOVINE ZA

PERIOD 2018. - 2022. GODINA

 

 

I

 

 

Imenuje se Ana Vuković, direktorica Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine za članicu Upravnog odbora za koordinaciju i praćenje provođenja Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2018. - 2022. godina ("Službeni glasnik BiH", broj 89/18).

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 110/2019

07. februara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.