Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 196. sjednici, održanoj 24.10.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU SAVJETA ZA

STRANE INVESTITORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/17) u točki I stavak (1) pod rednim brojem 9. riječi: "Mia Glamuzina, savjetnica federalnog ministra prometa i komunikacija, član" zamjenjuju se riječima: "Denis Lasić, federalni ministar prometa i komunikacija, član".

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1214/2019

24. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.