Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), prilikom razmatranja Informacije o implementaciji kolektivnog ugovora za područje djelatnosti, državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 194. sjednici, održanoj 10.10.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA UTVRĐIVANJE

PRIJEDLOGA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA

ZAPOSLENE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE,

SUDSKE VLASTI, JAVNIH USTANOVA I DRUGIH

BUDŽETSKIH KORISNIKA

 

 

I

 

 

U Radnu grupu za utvrđivanje Prijedloga kolektivnog ugovora za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika (u daljem tekstu: radna grupa) imenuju se:

1.     Zlatko Hurtić, Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik,

2.     Goran Miraščić, Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član,

3.     Alija Aljović, Federalno ministarstvo finansija, član,

4.     Alen Taletović, Federalno ministarstvo pravde, član i

5.     Jovica Lazić, Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine, član.

 

 

II

 

 

Zadatak radne grupe iz tačke I je da u roku od 40 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja:

- zajedno sa predstavnicima vlada zainteresiranih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine obavi pregovore sa ovlaštenim predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine,

- u slučaju postizanja saglasnosti sa ovlaštenim predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, parafirani prijedlog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika dostavi premijeru Federacije Bosne i Hercegovine i resornom Federalnom ministarstvu pravde, na dalje postupanje.

 

 

III

 

 

Radna grupa i njen predsjednik se posebno obavezuju:

- da pregovore za utvrđivanje prijedloga kolektivnog ugovora za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika vode na način da se u toku jedne budžetske godine istim ne mogu utvrditi veća izdvajanja, tj. dodatna sredstva, u odnosu na ona koja su utvrđena u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za finansiranje implementacije Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je trenutno u primjeni ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/18).

- da redovno informiraju premijera Federacije Bosne i Hercegovine i resornog federalnog ministra pravde o toku pregovora, te da tokom istih slijede upute

premijera Federacije Bosne i Hercegovine koje im, u konsultaciji sa resornim federalnim ministrom pravde, uputi.

 

 

IV

 

 

Administrativnu i stručnu pomoć Radnoj grupi pružit će Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1140/2019

10. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s, r.