Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 194. sjednici, održanoj 10.10.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU

PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA

RJEŠAVANJE STATUSNIH PITANJA ČLANOVA

VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I

NJIHOVIH SAVJETNIKA

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/15, 78/15 i 88/15) u tački I stavu (2) riječi: "Andrea Merkez", zamjenjuju se riječima: "Danica Vrdoljak - Radonja".

 

 

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1138/2019

10. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r,