Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-3559-10/18 od 11.09.2019. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Općinskog načelnika Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj dana 03.10.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Općinskog načelnika Općine Žepče, puteni Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, broj 03-31-2-2427/18 od 04.01.2019. godine, i to na parcelama:

- k.č. br. 568/62 zv. "Perić luka", u naravi livada II klase, u površini od 2693 m2,

- k.č. br. 568/20 zv. "Perić luka", u naravi oranica/njiva II klase, u površini od 810 m2,

- k.č. br. 568/21 zv. "Do Bosna", u naravi voćnjak I klase, u površini od 500 m2,

sve upisane u p.l. 393 po starom premjeru, k.o. Golubina, na ime Jupić rod. Prasko (Osman) Zekira sa dijelom posjeda 1/1.

2.     Prije predaje u fjosjed izvlaštenih nekretnina Općinski načelnik Općine Zepče, puteni Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-868/2019

03. listopada/oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.