Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-3104-12/18 od 13.08.2019. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Općinskog načelnika Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj dana 03.10.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Općinskog načelnika Općine Zepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, broj 03-31-2-2408/18 od 12.04.2019. godine, i to na parcelama:

- k.č. br. 608/13 zv. "Kruševica", u naravi oranica/njiva I klase, površine 8252 m2,

- k.č. br. 608/5 zv. "Pijesak, u naravi ostalo nepolodne zemljište, površine 2049 m2 i

- k.č. br. 617/1 zv. "Luka", u naravi livada III klase, površine 1085 m2.

a sve parcele ukupne površine 12.865 m2, upisane u p.l. 663, po starom premjeru, na ime Prasko (Džemal) Samir sa dijelom posjeda 1/2 i Prasko (Džemal) Sulejman sa dijelom posjeda 1/2, a stvarno vlasništvo Prasko (Džemal) Samir sa dijelom 1/2 i Prasko (Džemal) Sulejman sa dijelom 1/2.

2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Općinski načelnik Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-02-652/2018

03. listopada/oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.