Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Novi Grad Sarajevo, putem Pravobranilaštva Općine Novi Grad Sarajevo, broj U-03-08-6/17 od 10.06.2019. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, broj 02/04-31-8148/18 M.V. od 06.02.2019. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne,     geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 02/04-31-8148/18 M.V. od 06.02.2019. godine, i to na parcelama:

- k.č. br. 2335/2, u površini od 217 m2, upisana u zk.ul. 2900 k.o. Donji Butmir kao državno vlasništvo sa upisanim pravom korištenja u korist Vrbanić rođ.Teftedarija Inge sa dijelom 4/12, Teftedarija Asafa sina Ibrahima sa dijelom 1/6, Teftedarija Bakira sina Ibrahima sa dijelom 1/6 i Memija rod. Teftedarija

Maje kći Esada sa dijelom 4/12 (z.k. stanje),

- k.č. br. 2336/3, u površini od 169 m2, upisana u zk.ul. 4205 k.o. Donji Butmir kao državno vlasništvo sa upisanim pravom korištenja u korist Teftedarija Ibrahima um. Asafa sa dijelom 1/4, Teftedarija Esada sina Asafa sa dijelom 4/12, Vrbanić rod. Teftedarija Inge.sa dijelom 4/12, Teftedarija Asafa sina Ibrahima sa dijelom 1/24 i Teftedarija Bakira sina Ibrahima sa dijelom 1/24 (z.k. stanje).

Po novom premjeru predmetno zemljište odgovara k.č. br. 691/2, u površini od 217 m2 i 694/3, u površini od 169 m2, obje upisane u p.l. 255 k.o. Rajlovac, sa pravom posjeda u korist Kašiković (Ramo) Sena sa dijelom 1/2 i Lončarević (Ramo) Rahman sa dijelom 1/2 (kat. stanje), a obje parcele stvarno vlasništvo i faktički posjed Kašiković Emil sa dijelom 1/2 i Lončarević Rahman sa dijelom 1/2.

2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-621/2019

03. oktobra/listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.