Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, broj EI-1884/19 od 07.08.2019. godine, za predaju u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Službe za upravu za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Jablanica, broj 05-33-468-1/18 od 07.02.2019. godine, prije pravnosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Službe za upravu za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Opčine Jablanica, broj 05-3 3 -468-1 /18 od 07.02.2019. godine, prije pravnosnažnosti rješenja za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na parceli označenoj kao:

- k.č. br. 1486/1 zv. "Kedžara-Kikin vrh", u naravi pašnjak IV klase površine 105909 m2 i pašnjak V klase površine 9798461 m2, odnosno ukupne površine 9904370 m2, upisana u z.k. uložak br. 98 k.o. Risovac kao državna svojina, Federacija BiH sa dijelom 1/1, pravo raspolaganja "Šumarstvo Srednje neretvansko" sa dijelom 1/1, na kojoj praceli se služnost prelaska dalekovoda, odnosno podizanje nadzemnih elektro­energetskih vodova (nosnih i kutnih stupova), usta­novljava u obimu utvrđenim Elaboratom nepotpune eksproprijacije za izgradnju dalekovoda DV 35 kV TS 35/10(20) kV Mluša - TS 35/10(20) kV Blidinje -Risovac, na način da je planirana širina koridora 15 m2, a površina koridora bez stupova 56222 m2, dok ukupna planirana površina za nepotpunu ekspro­prijaciju iznosi 59182 m2.

2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za upravu za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Jablanica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-11-264/2019

03. oktobra/listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.