Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 9. stav (3) tačka b) Zakona o Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 56/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 192. sjednici, održanoj 26.09.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA UPRAVNOG

ODBORA AGENCIJE ZA UNAPREĐENJE STRANIH

INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI - FIPA

 

 

I

 

 

Vedad Nezirić, imenuje se za člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA, na period od dvije godine.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1091/2019

26. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.