Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 125. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 192. sjednici, održanoj 26.09.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA

POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine V broj 873/2018 od 05.07.2018. godine i V broj 1531/2018 od 20.12.2018. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/18 i 104/18) u točki I redni broj 3. mijenja se i glasi:

"3.    Daliborka Kurtović, državni službenik, član.".

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1090/2019

26. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.