Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 29. Uredbe o.dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/13 i 5/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 191. sjednici, održanoj 19.09.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU DRUGOSTEPENE STAMBENE KOMISIJE

ZA DODJELU ZAMJENSKIH STANOVA,

OBNOVU RANIJE ZAKLJUČENIH UGOVORA O

KORIŠTENJU STANOVA I DODJELU STANOVA NA

KORIŠTENJE IZ STAMBENOG FONDA PRIJAŠNJEG

FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE

FEDERACIJE BOSNE LIjERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Drugostepenu stambenu komisiju za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:

1.     Nikolić Josip, predsjednik komisije,

2.      Koso Azra, član komisije,

3.     Abazović Merzada, član komisije,

Administrativno-tehničke poslove za potrebe komisije obavljat će Džaka Bahra.

 

 

II

 

 

Komisija iz tačke I ovog rješenja imenuje se na period od jedne godine.

 

 

III

 

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je rješavanje po žalbama protiv odluka Prvostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korište­nju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, u kojima su odbijeni ili odbačeni zahtjevi za dodjelu stanova ili odbijeni zahtjevi za obnovu ugovora o korištenju stana iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Komisija je dužna raditi u skladu sa Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99. 27/99, 43/99, 31/01, 15/02, 24/03, 29/03, 81/09), Zakonom o stambenim odnosima, Uredbom o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stana i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/13 i 5/14) i Uputstvom o načinu predaje stana u posjed, njegovom korištenju i dodjeli zamjenskog stana iz stambenog fonda prijašnjem Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/10).

 

 

V

 

 

Za rad u komisiji predsjedniku, članovima komisije i tehničkom licu, isplatit će se naknada u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

Visina naknade utvrdit će se posebnim rješenjem.

Naknadu za rad, predsjednik, članovi komisije i tehničko lice ostvarivat će u organu u kojem su zaposleni.

 

 

VI

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu sa danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1060/2019

19. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.