Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji, ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općina Gradačac putem Općinskog pravobranilaštva, broj U-l/2019 od 08.01.2019. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Gradačac, broj 08/2-31 -2292-13/16 od 07.02.2017. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 170. sjednici, održanoj 28.01.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama nepotpuno eksproprisanim rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Gradačac, broj: 08/2-31-2292-13/16 od 07.02.2017. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 1173 (stari broj k.č. 100/2), zv. "Tuk", u naravi oranica-njiva III klase u površini od 2710 m² i oranica-njiva IV klase u površini od 2374 m2 k.o. Hrgovi D., posjednika Hanić (Esada) Adnan sa dijelom l/1, upisana u el. zk. ul. br. 504 k.o. SP Hrgovi D. kao suvlasništvo Hanić (Esada) Adnan sa dijelom 3/4, Taletović (Šemse) Osman sa dijelom 1/8 i Taletović (Osmana) Šemso sa dijelom 1/8, a stvarno vlasništvo Hanić (Esada) Adnan iz Mionice, na kojoj parceli se vodovodne cijevi postavljaju u pravcu istoka prema zapadu sjevernim dijelom parcele. Cjevovod presijeca granicu parcele sa susjednom parcelom 1175 na cea 5,0 m, mjereći iz pravca sjevera, te na zapadnoj strani presijeca granicu sa susjednom parcelom 1172 na cea 3,2 m, mjereći iz pravca sjevera. Dužina trase cjevovoda kroz parcelu iznosi cca 45 m, širina pružanja trase je 0,8-1,0 m, te površina trasom zauzetog zemljišta iznosi cea 45 m. Cjevovod se postavlja na dubini od cca 1,5-2 m, a sve u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije kojim je ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe općine Gradačac, radi postavljanja i održavanja potisnog cjevovoda u svrhu izgradnje sistema vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac sa izvorišta Domažić.

2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1070/2018

28. januara/siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.