Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i

Hercegovine, na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019.  godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIVREMENOM POSTAVLJENJU DIREKTORA

FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE

ODUZETOM IMOVINOM

 

 

I

 

 

Vinko Jakić, postavlja se za direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije' BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06,4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-13/16).

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1016/2019

12. septembra/rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.