Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 3. stavak (3) Odluke o osnivanju Savjeta za praćenje cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 47/09 i 82/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 189. sjednici, održanoj 05.09.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA

ZA PRAĆENJE CIJENA

 

 

I

 

 

Za članove Povjerenstva za praćenje cijena imenuju se;

1.     Aida Milavić, predsjednik - Federalno ministarstvo trgovine,

2.     Muzafera Kalabušić, član - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,

3.     Hasena Sijerčić, član Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

4.     Jelena Trutina, član, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,

5.     Stjepan Bago, član, Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH,

6.     Lejla Čaušević-Sućeska, član - Savez samostalnih sindikata BiH,

7.     Marin Bago, član, Udruga za unapređenje kvalitete življenja "Futura"

8.     Mesuda Kamberović, neovisni član - Federalni zavod za statistiku

 

 

II

 

 

Povjerenstvo će u svom radu surađivati sa državnim i drugim institucijama koje se bave pitanjima iz oblasti cijena.

 

 

III

 

 

Savjet je dužan redovno obavještavati Federalno ministar­stvo trgovine, a po potrebi Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o izvršenju zadatih poslova.

 

 

IV

 

 

Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju članova savjeta za praćenje cijena ("Služ­bene novine Federacije BiH", br. 68/14 i 70/15).

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 995/2019

05. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.