Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa točkom VIII Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA

PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE

OSOBA SA INVALIDITETOM

 

 

I

 

 

Imenuje se Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na mandatni period od 4 (četiri) godine u sastavu:

1.     Senad Fešto, predsjednik,

2.     Almas Kulović, član,

3.     Mirsad Muftić, član,

4.     Ekrem Julardžija, član,

5.     Bosiljko Čović, član,

6.     Vjekoslav Vučić, član

7.     Jasmin Hodžić, član.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", a stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom V broj 1695/2014 od 16.09.2014. godine.

 

 

V broj 912/2019

31. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.