Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa tačkom VIII Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA

PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE

OSOBA SA INVALIDITETOM

 

 

I

 

 

Imenuje se Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na mandatni period od 4 (četiri) godine u sastavu:

1.     Senad Pešto, predsjednik,

2.     Almas Kulović, član,

3.     Mirsad Muftić, član,

4.     Ekrem Julardžija, član,

5.     Bosiljko Čović, član,

6.     Vjekoslav Vučić, član i

7.     Jasmin Hodžić, član.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", a stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom V broj 1695/2014 od 16.09.2014. godine.

 

 

V broj 912/2019

31. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.