Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka -Operativno područje Mostar, broj 08-4830-2/18 od 12.03.2019. godine, za predaju u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Grada Mostara - Odjel za finansije i nekretnine, broj UPI-05/2-33-10853/11 od 12.07.2018. godine, prije pravnosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Grada Mostara - Odjel za finansije i nekretnine, broj UPI-05/2-33-10853/11 od 12.07.2018. godine, prije pravnosnažnosti rješenja za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na parceli označenoj kao:

- k.č. br. 4/2 (novi broj k.č. 292 i k.č. 293, upisane u p.l. broj 156 k.o. Jasenica), u naravi pašnjak zv. "Njivica pod Brlogom", površine 1700 m2, upisana u zk.ul. broj 941 k.o. Jasenica kao zemljišnoknjižno i stvarno vlasništvo Vukša (Joze) Ivana sa dijelom 1/3, Vukša (Joze) Ilije sa dijelom 1/3 i Vukša (Mate) Željka sa dijelom 1/3, na kojoj praceli se služnost prelaska dalekovoda ustanovljava u obimu utvrđenim elaboratom eksproprijacije, na način da se trasa dalekovoda sa zaštitnim pojasom od ukupno 20 m proteže u pravcu jugoistok-sjeverozapad i zahvata zapadni dio predmetne parcele u površini od 840 m2, označen tačkama A, F, B, C, E, D gdje je pravac dalekovoda označen tačkama E, F, dužine 41,26 m, Dužine između tačaka su: A do F 10,00 m (zaštitni pojas); F do B 10,00 m (zaštitni pojas); B do C 55,50 m; C do E 16,46 m (zaštini pojas po međi); E do D 15,75 m (zaštitni pojas po međi) i D do A 28,76 m. Pravac, oblik i površina nepotpuno eksproprisanog pojasa ucrtani su na kopiji katastarskog plana koji čini sastavni dio prvostepenog rješenja.

2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Grad Mostar - Odjel za finansije i nekretnine osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-36/2018

25. srpnja/jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.