Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa člankom 11. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU RAVNATELJA FEDERALNOG

ZAVODA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

I

 

 

Za ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje na razdoblje od četiri (4) godine imenuje se Zijad Krnjić.

 

 

II

 

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja, Rješenje o privremenom imenovanju ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), prestaje da važi.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 887/2019

31. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.