Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA POTPISIVANJE

MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU ECS 10/18

 

 

1.     Ovlašćuje se Bajazit Jašarević, generalni direktor JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo da, u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, potpiše Memorandum o razumijevanju ECS 10/18.

2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 883/2019

31. jula/srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.