Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novjne Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog federalnog ministra unutarnjih poslova, na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU

PREDNACRTA ZAKONA OINFORMACIONOJ

SIGURNOSTI I SIGURNOSTI MREŽNIH I

INFORMACIONIH SUSTAVA

 

 

I

 

 

Radna skupina za izradu Prednacrta zakona o informacionoj sigurnosti i sigurnosti mrežnih i informacionih sustava imenuje se u sljedećem sastavu:

1.     Vahidin Munjić - policijski službenik u Federalnoj upravi policije, predsjednik;

2.     Edina Vuk - stručni savjetnik za aplikativni softver u Federalnoj upravi policije, član;

3.     Ervin Hodžić - viši stručni suradnik za razvoj aplikacija u Federalnoj upravi policije, član;

4.     Saša Petrović - policijski službenik u Federalnoj upravi policije, član;

5.     Enes Saletović - stručni savjetnik za vođenje Jedin­stvenog centralnog matičnog registra u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, član;

6.     Amra Polimac-Karamović - stručni savjetnik za vođenje Jedinstvenog centralnog matičnog registra u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, član;

7.     Mirsad Hajdarević, šef Odsjeka za opće poslove u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, član;

8.     Kenan Osmanagić - viši stručni suradnik za razvoj poštanskog sustava u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, član;

9.     doc. dr. Emir Kremić - direktor Federalnog zavoda za statistiku, član;

10.    Adi Kantardžić - stručni savjetnik za inforfnaciono-komunikacione sisteme i interoperabilnost u Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član;

11.    Adis Omerović - stručni savjetnik za informaciono-komunikacione sisteme i interoperabilnost u Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član;

12.    Alan Čatić - certificirani revizor informacionih sustava i certificirani revizor informacione sigurnosti - vanjski ekspert, član;

13. Vahidin Đaltur - ekspert za informacione tehnologije i zaštitu informacioniri sistema - vanjski ekspert, član.

Za sekretara Radne grupe imenuje se Edin Hrustan - viši samostalni referent za obradu podataka i vođenje evidencija u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, koji će obavljati administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne skupine.

 

 

II

 

 

Zadatak Radne grupe iz točke I ovog rješenja je da izradi Prednacrt zakona o informacionoj sigurnosti i sigurnosti mrežnih i informacionih sustava sukladno sa dokumentom pod nazivom "Politika upravljanja informacionom sigurnošću u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2018-2022", usvojen Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 447/2019 od 25.4.2019. godine.

Radna skupina će Prednacrt zakona o informacionoj sigurnosti i sigurnosti mrežnih informacionih sustava dostaviti Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova.

 

 

III

 

 

Predsjednik, članovi Radne grupe i tajnik Radne skupine ostvaraju pravo na naknadu za rad u Radnoj grupi u skladu s Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Herce­govine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službe­ne novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

IV

 

 

Rok za obavljanje poslova i zadataka Radne skupine iz točke I ovog rješenja je do 30.11.2019. godine.

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 867/2019

25. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.