Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU

PREDNACRTA ZAKONA O INFORMACIONOJ

SIGURNOSTI I SIGURNOSTI MREŽNIH l

INFORMACIONIH SISTEMA

 

 

I

 

 

Radna grupa za izradu Prednacrta zakona o informacionoj sigurnosti i sigurnosti mrežnih i informacionih sistema imenuje se u sljedećem sastavu:

1.     Vahidin Munjić - policijski službenik u Federalnoj upravi policije, predsjednik;

2.     Edina Vuk - stručni savjetnik za aplikativni softver u Federalnoj upravi policije, član;

3.     Ervin Hodžić - viši stručni saradnik za razvoj aplikacija u Federalnoj upravi policije, član;

4.     Saša Petrović - policijski službenik u Federalnoj upravi policije, član;

5.     Enes Saletović - stručni savjetnik za vođenje Jedin­stvenog centralnog matičnog registra u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, član;

6.     Amra Polimac-Karamović - stručni savjetnik za vođenje Jedinstvenog centralnog matičnog registra u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, član;

7.     Mirsad Hajdarević, šef Odsjeka za opće poslove u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, član;

8.     Kenan Osmanagić - viši stručni saradnik za razvoj poštanskog sistema u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, član;

9.     doc. dr. Emir Krernić - direktor Federalnog zavoda za statistiku, član;

10.   Adi Kantardžić - stručni savjetnik za informaciono-komunikacione sisteme i interoperabilnost u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član;

11.   Adis Omerović - stručni savjetnik za informaciono-komunikacione sisteme i interoperabilnost u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član;

12.   Alan Čatić - certificirani revizor informacionih sistema i certificirani revizor informacione sigurnosti -vanjski ekspert, član;

13.   Vahidin Đaltur - ekspert za informacione tehnologije i zaštitu informacionih sistema - vanjski ekspert, član

Za sekretara Radne grupe imenuje se Edin Hrustan - viši samostalni referent za obradu podataka i vođenje evidencija u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, koji će obavljati admmistrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe.

 

 

II

 

 

Zadatak Radne grupe iz tačke I ovog rješenja je da izradi Prednacrt zakona o informacionoj sigurnosti i sigurnosti mrežnih i informacionih sistema u skladu sa dokumentom pod nazivom "Politika upravljanja informacionom sigurnošću u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018-2022", usvojen Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 447/2019 od 25.4.2019. godine.

Radna grupa će Prednacrt zakona o informacionoj sigurnosti i sigurnosti mrežnih informacionih sistema dostaviti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova.

 

 

III

 

 

Predsjednik, članovi Radne grupe i sekretar Radne grupe ostvaruju pravo na naknadu za rad u Radnoj grupi u skladu s Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

IV

 

 

Rok za obavljanje poslova i zadataka Radne grupe iz tačke I ovog rješenjaje do 30.11.2019. 2019. godine.

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 867/2019

25. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.