Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 13. stav (1) Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Imenuje se Komisija za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) u sljedećem sastavu:

1.     Tihomir Ćurak, pomoćnik federalnog ministra finansija, predsjednik Komisije,

2.     Rijad Kovač, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja, zamjenik predsjednika Komisije,

3.     Stipo Buljan, sekretar Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, član Komisije

4.     Mirsad Ibrović, pomoćnik federalnog ministra okoliša i turizma, član Komisije

5.     Zdravko Buljeta, pomoćnik federalnog ministra prostornog uređenja, član Komisije

6.     Azra Zaimović, istaknuti stručnjak, član Komisije i

7.     Adnan Rovčanin, istaknuti stručnjak, član Komisije.

Za sekretara Komisije imenuje se Zejna Sijerčić.

 

 

II

 

 

Komisija se imenuje na period od četiri godine.

 

 

III

 

 

Zadaci Komisije iz tačke I ovog rješenja su:

a)     analiza i ocjenjivanje projekata u skladu sa kriterijima i principima za ocjenjivanje projekata kandidovanih za PJI iz Obrasca za ocjenu prijedloga projekta,

b)     razmatranje izvještaja Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija) o utrošku sredstava kojima se finansiraju projekti uključeni u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: PJI FBiH) čija je realizacija u toku,

c)     razmatranje izvještaja o napretku projekata uključenih u PJI FBiH čija je realizacija u toku,

d)     predlaganje mjera za unapređenje planiranja javnih investicija i mjera za povećanje efikasnosti realizacije investicija i

e)     obavljanje drugih poslova od značaja za pripremu PJI FBiH i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Federalno ministarstvo finansija.

 

 

V

 

 

Komisija je obavezna polugodišnje izvještavati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o svom radu.

 

 

VI

 

 

Za učešće u radu Komisije njenim članovima i sekretaru iz tačke I ovog rješenja pripada naknada čija visina će se utvrditi u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10, 111/12 i 20/17) i Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14,97/14 i 58/15).

 

 

VII

 

 

Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Komisije za program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/15 i 67/15).

 

 

VIII

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 853/2019

25. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.