Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - Općina Kiseljak putem Općinskog javnog pravobraniteljstva, broj UP 20/18 od 03.12.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-31-951/17 od 22.12.2017. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 170. sjednici, održanoj 28.01.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.      Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-31-951/17 od 22.12.2017. godine, i to na parcelama:

- k.č. br. 1031/3 zv. "Rasoha", u naravi oranica površine 210 m2, upisana u zk. ul. 1022 k.o. SP Višnjica, na kojoj je posjednik Bulić (Meho) Vejsil sa dijelom 1/1, što po nezvaničnoj neslužbenoj evidenciji odgovara parcelama označenim kao k.p. 1806/2 i k.p. 1807/2 k.o. Višnjica,

- k.č. br. 1031/4 zv. "Rasoha", u naravi oranica površine 178 m2, upisana u zk. ul. 1022 k.o. SP Višnjica, na kojoj je posjednik Bulić (Meho) Vejsil sa dijelom 1/1, što po nezvaničnoj neslužbenoj evidenciji odgovara parcelama označenim kao k.p. 1085/2 i k.p. 1806/3 k.o. Višnjica,

a obje parcele zemljišnoknjižno suvlasništvo: Babaluk rod. Bulić Dudija sa dijelom 1/6, Ramić (Šaban) Vejsil sa dijelom 1/18, Ramić (Šaban) Meho sa dijelom 1/18, Ramić (Šaban) Agan sa dijelom 1/18, Bulić (Omer) Sadik sa dijelom 2/9, Bulić (Osman) Muharem sa dijelom 15/72, Bulić (Osman) Ibrahim sa dijelom 53/354, Jaramaz (Avdo) Ahmed sa dijelom 1/63, Smajić (Omer) Hazim sa dijelom 1/42, Smajić (Omer) Vejsil sa dijelom 1/42, Smajić (Omer) Hamza sa dijelom 1/42, Vitešković (Omer) Mejra sa dijelom 1/42, Bulić (Meho) Rašid sa dijelom 1/72, Čilaš (Ibro) Šerif sa dijelom 1/118, Pandžić rod. Fejzić Mevla sa dijelom 1/472, Bulić (Meho) Vejsil sa dijelom 11/72, Bulić (Serif) Bibija rod. Fejzić sa dijelom 1/432, Bulić (Hamdo) Rasim sa dijelom 1/432, Bulić (Hamdo) Azra sa dijelom 1/432, Bulić (Hamdo) Aziz sa dijelom 1/432, Bulić (Hamdo) mldb. Adnal sa dijelom 1/432, Bulić (Hamdo) mldb. Meho sa dijelom 1/432, Hadžić Hanka rod. Fejzić sa dijelom 1/354, Omerhodžić rod. Fejzić Nijaza sa dijelom 1/354 i Pandžić [ (Alija) Armin sa dijelom 1/1416.

2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1260/2018

28. siječnja/januara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.