Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-4182-12/18 od 13.05.2019. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Odjela za finansije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 185. sjednici, održanoj 04.07.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Odjela za finansije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj UPI-05/2-33-7561/18-30 od 06.03.2019. godine, i to na parcelama:

- k.č. br. 457/90 (nova k.č. br. 2440/3) u površini od 4229 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 457/2, upisana u zk. uložak broj 1281 k.o. Rodbina (nova k.č. br. 2440, upisana u p.l. broj 273 k.o. Hodbina),

- k.č. br. 457/91 (nova k.č. br. 2440/2) u površini od 60876 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 457/2, upisana u zk. uložak broj 1281 k.o. Hodbina (nova k.č. br. 2440, upisana u p.l. broj 273 k.o. Hodbina), a obje parcele zemljišno-knjižno vlasništvo opštenarodne imovine sa dijelom 1/1, a stvarno vlasništvo Bosne  i Hercegovine.

2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Odjel za finansije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze o stanju i vrijednosti tih nekretnina.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-02-803/2018

04. srpnja/jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.