Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), prigodom razmatranja Informacije o zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Kralja Zvonimira bb - tzv. "Staklena banka", Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 185. sjednici, održanoj 04.07.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA SMJEŠTAJA FEDERALNIH INSTITUCIJA U MOSTARU

 

 

I

 

 

U Radnu skupinu za pripremu prijedloga smještaja federalnih institucija u Mostaru, imenuju se:

1.     Hasan Ganibegović - Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine,

2.     Ružica Udovičić - Federalno ministarstvo financija,

3.     Zdravko Čerović - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,

4.     Rifet Mezić - Federalno minisferstvo obrazovanja i nauke,

5.     Aner Begić - Federalno ministarstvo trgovine,

6.     Halko  Balavac  - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,

7.     Renato Škrobo - Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,

8.     Azra Alkalaj - Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i

9.     Jelena Dreca - Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Zadatak Radne skupine iz točke I ovog rješenja je da, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja, pripremi i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje dostavi:

- prijedlog federalnih institucija koje će biti smještene u zgradu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Kralja Zvonimira bb - tzv. "Staklena banka", kao i ažurnu strukturu i organizacijske šeme budućih korisnika iste za potrebe izrade projektnog zadatka, kao i

- prijedlog federalnih institucija koje će koristiti sadašnju zgradu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, Ante Starčevića bb.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 818/2019

04. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.