Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), prilikom razmatranja Informacije o zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Kralja Zvonimira bb - tzv. "Staklena banka", Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 185. sjednici, održanoj 04.07.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU

PRIJEDLOGA SMJEŠTAJA FEDERALNIH INSTITUCIJA

U MOSTARU

 

 

I

 

 

U Radnu grupu za pripremu prijedloga smještaja federalnih institucija u Mostaru, imenuju se:

1.      Hasan Ganibegović - Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine,

2.      Ružica Udovičić - Federalno ministarstvo finansija,

3.      Zdravko Čerović - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,

4.      Rifet Mezić - Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,

5.      Aner Begić - Federalno ministarstvo trgovine,

6.      Halko Balavac - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,

7.      Renato Škrobo - Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,

8.      Azra Alkalaj - Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i

9.      Jelena Dreca - Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Zadatak Radne grupe iz tačke I ovog rješenja je da, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja, pripremi i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje dostavi:

- prijedlog federalnih institucija koje će biti smještene u zgradu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Kralja Zvonimira bb - tzv. "Staklena banka", kao i ažurnu strukturu i organizacione šeme budućih korisnika iste za potrebe izrade projektnog zadatka, kao i

- prijedlog federalnih institucija koje će koristiti sadašnju zgradu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u Mostaru, Ante Starčevića bb.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 818/2019

04. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.