Na temelju članka 105. stavak (5) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), a u svezi s člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU ZAMJENICE RAVNATELJICE

ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I

REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Zilha Ademaj, imenuje se za zamjenicu ravnateljice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na razdoblje od četiri godine.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 763/2019

27. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.