Na temelju članka 105. stavak (5) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), a u svezi s člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJICE ZAVODA

ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Vlatka Martinović, razrješava se dužnosti ravnateljice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, zbog isteka razdoblja na koji je imenovana.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 760/2019

27. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.