Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA

PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA

DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO

I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje V broj 1593/2018 od 19.10.2018. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/19), u tački I stav (1) redni broj l, mijenja se i glasi: "Saida Kastrat, predsjednik, Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike".

U tački I stav (1) redni broj 3. mijenja se i glasi "Jasmin Gačević, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike".

 

 

II

 

 

U ostalom dijelu Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Federalnog zavoda za penizijsko i invalidsko osiguranje V broj 1593/2018 od 19.10.2018. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/19), ostaje nepromijenjeno.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 755/2019

27. juna/lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.