Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-3564-4/18 od 03.12.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče, broj 03-31-2-2434/18 od 18.09.2018. godine, i to na parcelama:

- k.č. br. 556/1 zv. "bara", u naravi voćnjak IV klase, u površini od 290 m2, k.o. Golubina

- k.č. br. 565/24 zv. "podkućnica", u naravi livada I klase, u površini od 825 m2, k.o. Golubina

- k.č. br. 565/14 zv. "bara", u naravi oranica/njiva 111 klase, u površini od 1170 m2, k.o. Golubina

- k.č. br. 565/16 zv. "bara", u naravi oranica/njiva III klase, u površini od 140 m2 k.o. Golubina

- k.č. br. 565/18 zv. "bara", u naravi voćnjak IV klase, u površini od 40 m2, k.o. Golubina k.č. br. 565/25 zv. "nad potokom", u naravi voćnjak I klase, u površini od 92 m2 , k.o. Golubina

a sve parcele upisane u P,L. 251 po starom premjeru na ime Huseinagić (Himzo) Izet sa dijelom posjeda 1/1.

2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1242/2018

17. siječnja/januara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.