Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU  

POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I

IMENOVANJE ZAMJENIKA DIREKTORA FINANCIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE

 

 

1.     Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje zamjenika direktora Financijsko-informatičke agencije u sljedećem sastavu:

1.     Asim Pandžić, predsjednik;

2.     Tihomir Ćurak, član;

3.     Mirjana Vučić, član;        ..

4.     Sanela Adžović, član;

5.     Saida Kastrat, član.

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva određuje se Danica Vrdoljak -Radonja.

2.     Zadatak Povjerenstva iz točke 1. ovog rješenja je da nakon zatvaranja javnog natječaja pregleda prijave prispjele na natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga predloži federalnom ministru financija - finansija rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

3.     Za sudjelovanje u radu Povjerenstva osobama iz točke 1. ovog rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14,97/14 i 58/15).

4.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH". :

 

 

V broj 53/2019

17. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.