Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 64. stavak (1) Zakona o ustrojstvu organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i članka 31, Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16), na prijedlog Povjerenstva za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine broj 06-34-8-380-10/19 od 11.06.2019, godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O POSTAVLJENJU DIREKTORA AGENCIJE ZA

DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

1.     Refik Begić, postavlja se za direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,

2.     Sukladno članku 20. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službe­ne novine Federacije BiH", br. 45/10, 111/12 i 20/17), radno mjesto direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine razvrstava se u II platni razred.

3.     Preuzimanje dužnosti i radno-pravni status direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercego­vine počinje danom konačnosti rješenja o postavljenju.

4.     Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 753/2019

27. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.