Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O FORMIRANJU RADNE SKUPINE

 

 

I

 

 

U Rješenju o formiranju Radne skupine ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/19), u točki I dodaje se novi stavak (2), koji glasi:

"Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne skupine obavljat će Lejla Hadžimujić, Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine."

 

 

II

 

 

U točki III riječi: "40 dana" zamjenjuju se riječima: "3 mjeseca".

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 725/2019

20. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.