Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federa­cije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 182. sjednici, održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA IZBOR

KANIDIDATA ZA UPRAŽNJENU POZICIJU ČLANA

UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA UNAPREĐENJE

STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI -

FIPA

 

 

I

 

 

Ovim rješenjem imenuje se Povjerenstvo za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni Hercegovine - FIPA (u daljem tekstu: Povjerenstvo), kojeg imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:

1.      Sanela Adžović, Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik,

2.     Mirjana Vučić, Federalno ministarstvo financija, član,

3.     Adis Arapović, savjetnik dopremijera i federalnog ministra rada i socijalne politike, član.

 

 

II

 

 

Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva imenuje se Danica Vrdoljak-Radonja, iz General­nog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja provest će proceduru predviđenu za oglašavanje, provjeru, vrednovanje kandidata prijavljenih za upražnjenu poziciju i predlaganje liste uspješnih kandidata, sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), te u roku do 30 dana od dana zatvaranja Javnog oglasa dostaviti Vladi Federacije Izvješće sa prijedlogom rang-liste najboljih kandidata, na dalje postupanje.

Izvješće treba da sadrži sve relevantne informacije koje Povjerenstvo ima o kandidatima.

 

 

IV

 

 

Za izvršene poslove, predsjednik, članovi i administrativno-tehnicka osoba imaju pravo na novčanu naknadu, određenu posebnim rješenjem tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercego­vine, a prema kriterijima iz Uredbe o načinu obrazovanja i visinu naknade za rad stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

V

 

 

Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA, V broj 1751/2016 od 16.09.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/16).

 

 

VI

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH" .

 

 

V broj 683/2019

10. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.