Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 2. stavak (1) Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O FORMIRANJU STALNE INTERRESORNE RADNE

GRUPE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA POTREBE REALIZACIJE PROJEKTA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE NAFTE I PLINA NA PROSTORU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

(Predmet)

 

 

Formira se stalna Interresorna radna grupa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Interresorna radna grupa)  za potrebe realizacije  Projekta  istraživanja  i eksploatacije nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

II

(Sastav)

 

 

1)     Interresornu radnu grupu čine delegirani predstavnici resornih organa uprave u sastavu:

a.      Prof. dr. sc. Hazim Hrvatović, Federalni zavod za geologiju, predsjedavajući,

b.     Prof. dr. sc. Stipo Buljan, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član,

c.      Amir Halilčević, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,

d.     Begajeta Habota, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član,

e.      Azra Jahić - Hasanbegović, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član,

f.      Elma Kuldija, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član,

g.     Mr. Sabina Salihbegović, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, član,

h.     Nermin Šahinović, Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, član,

i.      Josip Nikolić,  Federalno  ministarstvo  prostornog uređenja, član,

j.       Hidajet Halilović, Federalno ministarstvo pravde, član.

2)     Administrativno tehničke poslove za potrebe Interresorne radne grupe obavljat će Jasna Vegar, stručni saradnik -prevodilac iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

3)     Ukoliko imenovani predstavnik jednog od organa uprave nabrojanih u stavku 1) ove točke nije u mogućnosti da obavlja dužnosti u Interresornoj radnoj grupi, organ uprave je dužan Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostaviti prijedlog za imenovanje novog predstavnika.

4)     Po potrebi, Interresorna radna grupa može pozvati druge organe uprave, stručna tijela, institucije da učestvuju u radu Interresorne radne grupe bez prava glasa u procesu odlučivanja.

 

 

III

(Rukovođenje)

 

 

1)     Interresornom radnom grupom rukovodi predsjedavajući iz točke II ovog Rješenja, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje ga član   kojeg odredi predsjedavajući.

2)     Predsjedavajući Interresorne radne grupe je zadužen za koordinaciju,    organizaciju i usmjeravanje aktivnosti Interresorne radne grupe, iniciranje i   organiziranje sastanaka, te planiranje i predlaganje aktivnosti Interresorne radne grupe.

 

 

IV

(Poslovnik o radu)

 

 

Interresorna radna grupa donosi Poslovnik o radu na prvom radnom sastanku.

Poslovnikom o radu regulira se način odlučivanja, prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za rad Interresorne radne grupe.

 

 

V

(Zadaci Interresorne radne grupe)

 

 

Za potrebe realizacije Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine Interresorna radna grupa, iz nadležnosti organa uprave iz kojih su delegirani, ima zadatke da:

a.      učestvuje na radnim sastancima sa izabranim Konsultantom za pomoć Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u izradi tenderske dokumentacije, pripremi i provođenju javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine(u daljem tekstu: Konsultant),

b.     za potrebe izrade tenderske dokumentacije i teksta ugovora o koncesiji osigura važeću zakonsku i podzakonsku regulativu i ostale neophodne informacije iz nadležnosti organa uprave iz kojih su delegirani,

c.     u dogovorenom roku pregleda, daje mišljenje i prijedloge za pojedina poglavlja prijedloga ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina a koja se tiču nadležnosti organa uprave iz kojih su delegirani,

d.     učestvuje u edukaciji koju je Konsultant obavezan da pruži u fazi realizacije ugovora o pružanju usluga,

e.      i ostale zadatke koji se ukazu neophodnim u toku pripreme tenderske dokumentacije i prijedloga ugovora o koncesiji.

Zadatke iz stavka 1) ove točke Interresorna radna grupa izvršiti će u roku od 16 mjeseci od dana donošenja ovog rješenja.

Interresorna radna grupa će zadatke iz stavka 1) ove točke obavijati van radnog vremena.

 

 

VI

(Izvješće)

 

 

Kvartalno izvješće o radu predsjedavajući Interresorne radne grupe podnosit će ministru Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije najkasnije do 5. radnog dana narednog mjeseca u odnosu na kvartal za koji se podnosi izvješće.

Godišnji izvještaj o radu Predsjedavajući Interresorne radne grupe podnositi će Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, najkasnije do 15. siječnja naredne godine za prethodnu godinu.

 

 

VII

(Obveza pružanja informacija)

 

 

Imenovani članovi Interresorne radne grupe imaju pravo i obvezu da unutar organa uprave koji ih je delegirao prikupljaju relevantne informacije s ciljem realizacije zadataka definiranih u točki V ovog rješenja. Svi organi uprave koji su delegirali člana Interresorne radne grupe dužni su na zahtjev Interresorne radne grupe ustupati tražene informacije potrebne za ispunjenje zadataka iz točke V ovog rješenja.

 

 

VIII

(Naknada za rad)

 

 

1)    Predsjedavajućem i članovima Interresorne radne grupe pripada naknada za rad sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

2)     Naknadu za rad predsjedavajući i članovi Interresorne radne grupe ostvaruju u organu državne službe u kojem su uposleni.

3)     Visina naknade utvrđuje se posebnim rješenjem rukovoditelja organa državne službe nakon prihvatanja mjesečnog Izvješća o radu.

 

 

IX

(Stupanje na snagu)

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 649/2019

30. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.